Spišský Jeruzalem

Vitajte na oficiálnej stránke Spišského Jeruzalema

Súčasnosť

Ku znovuobjaveniu Spišského Jeruzalema došlo v roku 2002. Duchovný rozmer zabudnutej idey tohto miesta sa však cez stáročia prihováral mnohým ľuďom. Záclonu tajomna odhalil až krajinár docent Peter Jančura, ktorý prekryl mapu Pažice s mapou skutočného Jeruzalema. Vzdialenosti sa zdali byť identické, ale dokonalé prekrytie vzniklo až pootočením mapy o 90°. Vtedy sa ukázalo, že kaplnky na Pažici vôbec nie sú rozmiestnené náhodne, ale sú súčasťou väčšieho konceptu. Na základoch tohto terénneho a archívneho výskumu vypracovala Urbanisticko-architektonickú štúdiu religióznej krajiny „Spišský Jeruzalem“ pre Košický samosprávny kraj spoločnosť ARLAND v spolupráci s doc. Petrom Jančurom a Mgr. Antonom Horníkom.

Bohatá história, fauna a flóra lokality Spišského Jeruzalema ponúka priestor na meditáciu a kultúrno-duchovné aktivity, ktoré návštevníkom predstavujeme počas dní Spišského Jeruzalema. Priestor Spišskej Kapituly a okolie, ako aj mesto Spišské Podhradie počas trojdnia obyčajne koncom mája ponúka pútnikom množstvo aktivít, v rámci ktorých je možnosť spoznať historickú pamiatku, barokový komplex kalvárie typu Jeruzalem. Ekumenický rozmer festivalu prináša paletu zaujímavých aktivít zameraných pre všetky vekové kategórie. Pútnici, ktorí navštívia Spišský Jeruzalem, obohatia svojho ducha prostredníctvom účasti na náboženskom programe, silným zážitkom býva divadelné stvárnenie živej krížovej cesty. Pripravený kultúrny program býva žánrovo pestrý a ponúka divadelné vystúpenia, hudobno-slovné pásma, spevácke vystúpenia, výstavy, filmové prezentácie, koncerty a prednášky. Okrem duchovného a kultúrneho programu majú návštevníci festivalu možnosť zúčastniť sa prehliadky Spišského Jeruzalema s odborným výkladom o jeho histórii, geológii, faune a flóre, ako aj spoznať historické skvosty mesta Spišské Podhradie. Pre deti sú pripravené rôzne hry, tvorivé dielne. Tradíciou festivalu je razenie medailónu pútnika.

Partnermi projektu sú Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, Združenie Podbranisko. Hlavným koordinátorom je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Marketingovými partnermi sú Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Prešov.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja a predsedu Prešovského samosprávneho kraja.